Aanvraagformulieren

Externe aanvraagformulieren:

 

Overige aanvraagformulieren:

 

Alle patiëntenmonsters die aangeboden worden op de dienst Pathologische Anatomie dienen correct geïdentificeerd te zijn. Alle monsters moeten vergezeld zijn van een schriftelijke volledig en correct ingevulde aanvraag, waarbij de patiëntengegevens op het monster overeenkomen met deze op de aanvraag.

Ook alle andere aanvragen voor patholoog-anatomisch onderzoek dienen schriftelijk te gebeuren. Aanvragen voor bijkomende onderzoeken zoals bijvoorbeeld immuunhistochemie of FISH, kunnen mondeling aangekondigd worden, maar dienen gevolgd te worden door een schriftelijke aanvraag (aanvraagformulier). 

Hieronder vindt u instructies voor het correct aanvragen van patholoog-anatomisch onderzoek:

     - interne aanvraag
     - externe aanvraag
     - aanvraag voor post-mortem onderzoek

1. Interne aanvragen

Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het standaard algemeen intern aanvraagformulier.  Voor een aantal weefseltypes zijn specifieke aanvraagformulier: 

Aanvraagformulier voor nierbiopsies
Aanvraagformulier voor urinecytologie
Aanvraagformulier dermatopathologie
Aanvraagformulier borstpathologie
Aanvraagformulier cytopathologisch onderzoek

Bij bilaterale chirurgische ingrepen, zoals bilaterale mastectomie, of bij bilaterale punctiebiopten wordt aanbevolen om afzonderlijke aanvraagformulieren in te vullen.Volgende gegevens moeten verplicht op de aanvraag vermeld worden (rood omkaderde velden op de standaard aanvraagformulieren):
 
   Administratieve gegevens: 

         * Identificatie van de patiënt
            - Naam en voornaam 
            - Geboortedatum 
            - Geslacht 
            - Bij voorkeur ook adres- en mutualiteitsgegevens 
        * Identificatie van de aanvragende arts
            - Naam en voornaam 
            - RIZIV-nummer 
            - Handtekening 
        * Datum en uur van monstername 
        * Datum en uur van aanvraag

   Gegevens met betrekking tot het monster:
        * Aard en tijdstip van fixatie 
        * Aard van het monster (bvb: biopsie, punctievocht, operatiestuk,…)
        * Anatomische lokalisatie van het monster
        * Type onderzoek dat aangevraagd wordt 
        * Klinische inlichtingen en vraagstelling. Wanneer de aanvraag betrekking heeft op meer dan één monster, aangeleverd in verschillende recipiënten, worden de gegevens voor elk monster genoteerd, gebruik makend van een unieke nummering die overeenkomt met deze op de recipiënten.

   Andere gegevens op de aanvraag: 
        * adresgegevens van andere artsen die een kopie van het rapport wensen te ontvangen  
        * telefoonnummer van de aanvragende arts

Aanvraag voor peroperatoir vriescoupe-onderzoek   

Vriescoupe-onderzoek is enkel geïndiceerd wanneer het richting kan geven aan het peroperatoire beleid (zie onderzoeken, vriescoupe-onderzoek). Bij twijfel, bespreek de indicatiestelling met de patholoog van dienst.

Het aanvraagformulier wordt volledig ingevuld: vermeld ook duidelijk de indicatie voor vriescoupe, de klinische vraagstelling en relevante klinische gegevens (bv. resultaat eerdere biopten!). Wanneer er meerdere monsters tegelijk verstuurd worden, vermeld duidelijk de lokalisaties van de verschillende monsters en voor welke monsters vriescoupe-onderzoek gevraagd wordt. Vergeet niet het telefoonnummer te noteren van het operatiekwartier of van de aanvragende arts.

Bij een geplande ingreep waarbij vriescoupe-onderzoek zal aangevraagd worden dient het laboratorium de dag voordien op de hoogte gebracht te worden of dit te vermelden op het operatieprogramma. Indien de geplande vriescoupe dient te gebeuren na 17u30, breng dan een dag op voorhand een patholoog (van wacht) op de hoogte, via het secretariaat. Wanneer een vriescoupe-aanvraag, gepland binnen de openingsuren van het labo, toch verschoven wordt naar een later uur, breng dan de patholoog van wacht hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, eventueel via de telefooncentrale.

Afspraken bij een ‘dringende’ aanvraag: 

Het standaard algemeen aanvraagformulier bevat twee mogelijkheden om een (voorlopig) resultaat sneller te verkrijgen dan de standaard doorlooptijden: 

Een (voorlopig) mondeling resultaat de werkdag volgend op de dag van aanvraag, vanaf 11h30.
Dit kan enkel indien het monster tijdig op het labo toekomt zodat het voldoende lang gefixeerd wordt.

‘versnelde procedure’: een (voorlopig) mondeling resultaat nog dezelfde werkdag.
Dit kan slechts doorgevoerd worden na motivering en dient op voorhand gemeld te worden aan de labo-medewerkers; er kan overlegd worden met de patholoog van dienst die telefonisch te bereiken is via het secretariaat.
Bij beide ‘dringende’ aanvragen moet het telefoonnummer van de te contacteren arts vermeld worden.  Aangezien grote resectiespecimens trager fixeren, is een spoedbehandeling meestal enkel mogelijk voor biopten of vochten. 

2. Externe aanvragen 

Bij externe aanvragen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van het standaard extern aanvraagformulier.  
Volgende gegevens moeten verplicht op de aanvraag vermeld worden (rood omkaderde velden op de standaard aanvraagformulieren):

   Administratieve gegevens  
     * Identificatie van de patiënt
            - Naam en voornaam
            - Geboortedatum 
            - Geslacht 
            - Adres- en mutualiteitsgegevens
     * Identificatie van de aanvragende arts en (eventueel) doorverwijzende patholoog
            - Naam en voornaam
            - Adres
            - RIZIV-nummer 
            - Handtekening
             (Opm: ook bij uitbesteed onderzoek door externe patholoog dient aanvraag afgetekend te worden door de aanvragende (behandelende) arts        
     * Datum en uur van monstername
     * Datum en uur van aanvraag

   Gegevens met betrekking tot het monster:
        * Aard en tijdstip van fixatie 
        * Aard van het monster (bvb: biopsie, punctievocht, operatiestuk,…) 
        * Anatomische lokalisatie van het monster: hiervoor kan verwezen worden naar het meegezonden patholoog-anatomisch verslag
        * Type onderzoek dat aangevraagd wordt
        * Klinische inlichtingen en vraagstelling

 Wanneer de aanvraag betrekking heeft op meer dan één monster, aangeleverd in verschillende recipiënten, worden de gegevens voor elk monster genoteerd, gebruik makend van een unieke nummering die overeenkomt met deze op de recipiënten.

 Additionele informatie bij aanvraag met paraffineblokken voor moleculair onderzoek:

        * Fixatieduur en -type
        * Histopathologische diagnose: het oorspronkelijk patholoog anatomisch verslag kan meegestuurd worden 
        * Resultaat van immuunhistochemisch onderzoek met vermelding van score (igv HER2/neu) 

 Additionele informatie bij aanvraag met paraffineblokken voor immuunhistochemischonderzoek, moleculaire onderzoek of ter consult:

        * Resultaat van eventueel reeds uitgevoerde (immuun)histochemische kleuringen of moleculaire testen
        * Aantal verzonden blokken en coupes, met hun oorspronkelijke nummering 
        * Het (voorlopige) patholoog-anatomisch verslag
        * De meest representatieve paraffinecoupes

Bij aanvragen met monsters voor onderzoek uitbesteed vanuit een perifeer labo pathologsiche anatomie moet een afzonderlijk aanvraagformulier meegeleverd worden.
Een kopie van de originele aanvraag voor histopathologisch onderzoek kan bijgevoegd worden, maar volstaat niet. Het resultaat van het histopathologisch onderzoek uitgevoerd op de in parallel gefixeerde biopt(en) dient op deze aanvraag vermeld te worden samen met het referentie/labonummer. 
Het is wenselijk om de paraffinecoupes van deze biopt(en) en het oorspronkelijke patholoog-anatomisch verslag bij de aanvraag te voegen. 
Voor instructies over de wijze van transport van de monsters, zie Monsterverzending, Extramuros.

3. Aanvragen voor post-mortem onderzoek  

Elke aanvraag voor post-mortem onderzoek dient te gebeuren door een erkend arts-specialist met een volledig  en correct ingevulde aanvraag. 
Autopsies aangevraagd vóór 9u30 worden nog dezelfde dag uitgevoerd. 
Voor autopsies op minderjarigen, neonaten of foetussen dient toestemming van de ouders te worden gevraagd (formulier 'Toestemming tot autopsie') 
Voor het uitvoeren van een obductie op volwassenen is wettelijk gezien geen toestemming van de familie vereist. Toch wordt aanbevolen de familie in te lichten over het voornemen een autopsie uit te voeren. Een hersenobductie wordt enkel verricht wanneer geïndiceerd en gebeurt na overleg tussen aanvrager en patholoog-anatoom. In principe wordt geen hersenobductie verricht wanneer toestemming van de familie ontbreekt.  

Aanvraagformulier voor post-mortem onderzoek voor volwassenen en kinderen

                Het medisch dossier van de patiënt dient ter inzage meegegeven te worden bij de aanvraag.

Aanvraagformulier voor post-mortem onderzoek voor neonaten en foetussen

                De placenta dient via een aparte aanvraag te gebeuren (zie Interne aanvragen)

Volgende gegevens moeten verplicht op de aanvraag voor post-mortem onderzoek vermeld worden (rood omkaderde velden op de standaard aanvraagformulieren):   Administratieve gegevens 

         * Identificatie van de patiënt 
            - Naam en voornaam 
            - Geboortedatum  
            - Geslacht 
            - Bij voorkeur ook adres- en mutualiteitsgegevens 
        * Identificatie van de aanvragende arts 
            - Naam en voornaam 
            - RIZIV-nummer
            - Handtekening 
        * Datum en uur van monstername 
        * Datum en uur van aanvraag

   Gegevens met betrekking tot het monster: 

        * Aard en tijdstip van fixatie 
        * Aard van het monster (bvb: biopsie, punctievocht, operatiestuk,…) 
        * Anatomische lokalisatie van het monster 
        * Type onderzoek dat aangevraagd wordt
        * Klinische inlichtingen en vraagstelling